ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Algemene voorwaarden PUUR (pdf)

Artikel 1: Veiligheid en integriteit

1.1    Welzijn en veiligheid van de deelnemer: De trainer(s) of coach(es) van PUUR systemisch werk heeft de veiligheid en integriteit van de deelnemer(s) hoog in het vaandel. Iedere deelnemer blijft echter te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen welzijn en veiligheid.
1.2    Geheimhouding coach/trainer: Door de trainer(s) / coach wordt gegarandeerd dat alles wat in persoonlijk vertrouwen door de deelnemer(s) tijdens de training, workshop of coaching gedeeld wordt, met het grootste respect en vertrouwen wordt behandeld en dat de trainer(s) of coach hierin een zwijgplicht hanteren. Niets wordt naar buiten gebracht of besproken met derden, tenzij deze derden collega-trainers zijn die betrokken zijn bij PUUR systemisch werk.
1.3    Gasttrainers: Ook gasttrainers conformeren zich aan de algemene voorwaarden van het PUUR systemisch werk. 
1.4    Integriteit deelnemer: De persoonlijke informatie die gedeeld wordt en de processen die zich gedurende de training, workshop of coaching afspelen zijn privé. Er wordt ook van de deelnemers verwacht daar niet met derden over te spreken. Uiteraard is iedereen wel volkomen vrij om zijn of haar eigen processen en ervaringen te delen met anderen.
1.5    Copyright: Het copyright op het eigen trainingsmateriaal is door PUUR systemisch werk vrijgegeven, in zoverre, dat men met vermelding van bron en schrijver, het voor eigen doeleinden mag gebruiken.

Artikel 2: Activiteiten (btw, inschrijving, bedenktijd, betaling)

2.1    Btw:
a.    Alle trainingen vallen onder ‘scholing’ en zijn derhalve vrijgesteld van btw.
b.    Coaching, workshops familieopstellingen en individuele opstellingen vallen onder ‘dienstverlening’ en zijn derhalve belast met het hoge btw-tarief (21%).
2.2    Aangemeld versus ingeschreven: U bent aangemeld voor een activiteit wanneer u zich via de website of telefonisch hebt opgegeven en een bevestiging per mail of per post van PUUR systemisch werk hebt ontvangen. U bent ingeschreven en heeft een gereserveerde plaats als deelnemer in een activiteit op het moment dat de factuur en informatie over de activiteit aan u is verzonden per email of per post.
2.3    Bedenktijd: U hebt recht op een bedenktijd van 14 werkdagen, ingaande na uw aanmelding en de schriftelijke ontvangstbevestiging van PUUR systemisch werk. Binnen deze termijn kunt u uw aanmelding zonder opgaaf van reden annuleren. De bedenktijd vervalt na 14 werkdagen of op het moment dat u daadwerkelijk van de diensten gebruik maakt.
2.4    Optie: Als er nog voldoende plaatsen zijn, dan is het is in overleg mogelijk om een optie te nemen op een plek in een activiteit. Tegen de tijd dat de activiteit bijna gevuld is, dient u uw optie om te zetten naar een inschrijving, ofwel de optie te annuleren. Hier zijn geen kosten aan verbonden.2.5    Wachtlijst: Het is mogelijk om uzelf voor een bepaalde activiteit op een wachtlijst te plaatsen.

2.5    Wachtlijst: Het is mogelijk om uzelf voor een bepaalde activiteit op een wachtlijst te plaatsen.
2.6    Wachtlijst + inschrijving: Bent u ingeschreven voor een activiteit maar wilt u graag op een eerdere datum, dan kunt u zichzelf op maximaal 1 wachtlijst plaatsen van dezelfde activiteitsoort. Mocht er een plaats vrijkomen op een datum waarvoor men op de wachtlijst staat, dan kan men eenmalig doorschuiven naar een andere (eerdere) datum, mits de factuur voor deze activiteit voldaan is.
2.7    Betaling: Uw betaling dient binnen de betaaltermijn (aangegeven in de factuur) en vóór aanvang van de activiteit via bankoverschrijving te zijn voldaan. Uw betaling is tevens de garantie voor uw plaats in de activiteit. (Uitzonderingen op de betaaltermijn kunnen voorkomen wanneer sprake is van een betalingsregeling.)
2.8    Te laat betalen: Wanneer u inschreven staat voor een activiteit, kan een te late betaling ervoor zorgen dat uw plaats aan iemand op de wachtlijst wordt doorgegeven. Dit ontheft u echter niet van uw betaalplicht.
2.10    Zonder berichtgeving afwezig: Wanneer u zich hebt aangemeld voor een activiteit en u bent zonder berichtgeving afwezig, dan wordt deze dag (of worden deze dagen) in rekening gebracht en is restitutie niet mogelijk.
2.11    Afgelasting gehele activiteit: Wanneer een volledige activiteit niet kan doorgaan door ziekte of wegvallen van een trainer, vanwege te weinig deelnemers, of door andere onvoorziene omstandigheden (lockdown, natuurramp e.d.), dan kunt u deze activiteit op een ander tijdstip volgen of kunt u kiezen voor volledige restitutie van het reeds geheel, of gedeeltelijk betaalde cursusgeld. Dit bedrag zal dan binnen 3 weken worden terugbetaald.

Artikel 3: Annulering training of workshop

3.1    Annulering trainingen en workshops:
a.    Wanneer u tot 3 weken voor aanvang van de training of workshop uw deelname annuleert, dan krijgt u het betaalde bedrag retour, met aftrek van administratiekosten à € 15,-.
b.    Wanneer u 3 weken tot 1 week voor aanvang van de workshop uw deelname annuleert, dan betaalt u 50% van het workshopbedrag. Wanneer we echter de vrijgekomen plaats nog kunnen invullen betaalt u alleen de administratiekosten à € 15,-.
c.    Wanneer u 1 week of korter voor aanvang van de workshop uw deelname annuleert, dan vervalt het recht op teruggave en dient het gehele (nog uitstaande) bedrag te worden voldaan.

Artikel 4: Annulering coaching

4.1    Wanneer een afspraak niet door kan gaan, dient deze minimaal 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Annuleringen die niet op tijd zijn, zullen 100% in rekening gebracht worden

4.2    Bij een maximaal 24 uur van tevoren kan de afspraak kosteloos worden verzet en kan er een nieuwe datum worden ingepland 

Artikel 5: Trainingen

5.1    Meerdaagse training: Een meerdaagse training dient in zijn geheel betaald te zijn voordat u kunt deelnemen. Wanneer u 1 (of meerdere) van de dagen afwezig bent, wordt geen restitutie verleend.
5.2    Gemiste trainingsdagen: Als u, na reeds te zijn gestart met de training, door ziekte of andere onverwachte reden een opvolgende dag niet aanwezig kunt zijn, dan hebt u de mogelijkheid om eenmalig 1 specifieke gemiste dag binnen het tijdsbestek van een jaar, in te halen op een ander tijdstip, onder voorbehoud dat er plaats is. Nogmaals verplaatsen en inhalen is daarna niet meer mogelijk. Aan het inhalen van een gemiste trainingsdag is geen lesgeld verbonden, de kosten voor de locatie en lunch (indien van toepassing) moeten echter wel voldaan worden.

Artikel 6: Familieopstellingen, workshops

6.1     Workshop 1- of meerdaagse: Een workshop dient volledig betaald te zijn voordat u kunt deelnemen. Wanneer u 1 (of meerdere) van de dagen afwezig bent, wordt geen restitutie verleend. Gemiste dagen zijn niet in te halen.
6.2    Deelname aan workshop verzetten: Bent u onverwacht verhinderd dan is het mogelijk om deelname aan een workshop eenmalig kosteloos te verplaatsen naar een andere datum waar nog plaats is, mits:
a.    U het factuurbedrag voor de workshop hebt betaald;
b.    U dit tenminste 3 weken voor aanvang van de betreffende workshop aangeeft;
c.    Bij dit verzoek korter dan 3 weken, maar niet korter dan 3 werkdagen voor aanvang van de betreffende workshop, iemand uw plaats kan innemen;
d.    De verplaatsing binnen een jaar na factuurdatum plaatsvindt.
e.    Bij korter dan 3 werkdagen van tevoren kunnen we niet meer aan uw verzoek voor verplaatsing voldoen, en kan er niet worden doorgeschoven naar een andere datum. U dient dan het gehele bedrag voor de activiteit te voldoen.

Artikel 7: Individuele familieopstelling

7.1    Een individuele opstelling dient volledig betaald te zijn voordat u kunt deelnemen. 

7.2   Wanneer een afspraak niet door kan gaan, dient deze minimaal 24 uur van tevoren geannuleerd en verzet te worden. Annuleringen die niet op tijd zijn, zullen 100% in rekening gebracht worden.

7.2   Bij een annulering van maximaal 24 uur van tevoren kan kosteloos een nieuwe afspraak worden ingepland

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1    PUUR systemisch werk is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een training , workshop of coaching tenzij aan PUUR systemisch werk opzet of grove schuld kan worden verweten.

8.2   Indien PUUR systemisch werk op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag. 

8.3.   Indirecte schade wordt niet vergoed

Artikel 9: Klachtenprocedure

9.1    Klachten: Heeft u klachten over een opleiding, training, workshop of coaching of over de trainer(s) en komt u er in mondeling overleg met de betrokken trainer(s) of coach niet uit, dan kunt u uw klacht per e-mail aan ons sturen. Uw klacht wordt volledig vertrouwelijk behandeld.
9.2    Klacht in behandeling: Binnen 2 werkdagen na binnenkomst van uw mail, ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging. Daarna nemen wij uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling, met een uiterlijke termijn van 3 weken.
9.3    Derde partij: Wij zullen er alles aan doen om naar volle tevredenheid van alle partijen tot een oplossing te komen, mocht dit ondanks alle inspanningen niet lukken, dan nemen wij een derde, onafhankelijke en daartoe aangestelde partij in de arm, te weten Dhr. mr. G.A. (Edgar) Verstijnen, verbonden aan Lievekamp Advocaten in Oss, om hierin een bindend oordeel te vellen.
9.4    Bemiddelingskosten: Wanneer een derde partij moet worden ingeschakeld, dan komen de bemiddelingskosten voor rekening van de partij die na de uitspraak in het ongelijk is gesteld.
9.5    Afhandelingstermijn: Mocht de behandeling van een klacht langere tijd gaan innemen dan verwacht, dan zullen wij u daarvan binnen de eerst gestelde termijn op de hoogte brengen en een nieuwe termijn aangeven waarbinnen u de afhandeling kunt verwachten

Laatst gewijzigd 1 februari 2022 – deze algemene voorwaarde vervangen alle andere versies
 
PUUR is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met de cliënt besproken.