ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Algemene voorwaarden PUUR (pdf)

Artikel 1: Veiligheid en integriteit

1.1    Welzijn en veiligheid van de deelnemer: De trainer en coach van PUUR systemisch werk heeft de veiligheid en integriteit van de deelnemer(s) hoog in het vaandel. Iedere deelnemer blijft echter te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen welzijn en veiligheid.
1.2    Geheimhouding coach/trainer: Door de trainer / coach wordt gegarandeerd dat alles wat in persoonlijk vertrouwen door de deelnemer(s) tijdens de training, workshop, individuele opstelling of coaching gedeeld wordt, met het grootste respect en vertrouwen wordt behandeld en dat de trainer of coach hierin een zwijgplicht hanteren. Niets wordt naar buiten gebracht of besproken met derden, tenzij deze derden collega-trainers zijn die betrokken zijn bij PUUR systemisch werk. 
1.3    Integriteit deelnemer: De persoonlijke informatie die gedeeld wordt en de processen die zich gedurende de training, workshop of coaching afspelen zijn privé. Er wordt ook van de deelnemers verwacht daar niet met derden over te spreken. Uiteraard is iedereen wel volkomen vrij om zijn of haar eigen processen en ervaringen te delen met anderen.

Artikel 2: Activiteiten (btw, inschrijving, bedenktijd, betaling)

2.1    Btw:
a.    De training valt onder ‘scholing’ en is derhalve vrijgesteld van btw.
b.    Coaching, workshops familieopstellingen en individuele opstellingen vallen onder ‘dienstverlening’ en zijn derhalve belast met het hoge btw-tarief (21%).
2.2    Aangemeld versus ingeschreven: Je bent aangemeld voor een activiteit wanneer je je via de website of telefonisch hebt opgegeven en een bevestiging per mail van PUUR systemisch werk hebt ontvangen. Je bent ingeschreven en hebt een gereserveerde plaats als deelnemer in een activiteit op het moment dat de factuur en informatie over de activiteit aan jou is verzonden per email.
2.3    Bedenktijd: Je hebt altijd recht op een bedenktijd van 14 werkdagen, ingaande na je aanmelding en de schriftelijke ontvangstbevestiging van PUUR systemisch werk. Binnen deze termijn kun je je aanmelding zonder opgaaf van reden annuleren. De bedenktijd vervalt na 14 werkdagen of op het moment dat je daadwerkelijk van de diensten gebruik maakt.
2.4 Optie: Als er nog voldoende plaatsen zijn, dan is het is in overleg mogelijk om een optie te nemen op een plek in een activiteit. Tegen de tijd dat de activiteit bijna gevuld is, dien je je optie om te zetten naar een inschrijving, ofwel de optie te annuleren. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
2.5 Betaling: Je betaling dient binnen de betaaltermijn (aangegeven in de factuur) en vóór aanvang van de activiteit via bankoverschrijving te zijn voldaan. Je betaling is tevens de garantie voor je plaats in de activiteit. (Uitzonderingen op de betaaltermijn kunnen voorkomen wanneer sprake is van een betalingsregeling)
2.6    Zonder berichtgeving afwezig: Wanneer je je hebt aangemeld voor een activiteit en je bent zonder berichtgeving afwezig, dan wordt deze dag (of worden deze dagen) in rekening gebracht en is restitutie helaas niet mogelijk.
2.7    Afgelasting gehele activiteit: Wanneer een volledige activiteit niet kan doorgaan door ziekte of wegvallen van een trainer, vanwege te weinig deelnemers, of door andere onvoorziene omstandigheden (lockdown, natuurramp e.d.), dan kun je deze activiteit op een ander tijdstip volgen of kun je kiezen voor volledige restitutie van het reeds betaaldegeheel, of gedeeltelijk betaalde cursusgeld. Dit bedrag zal binnen 2 weken worden terugbetaald.

Artikel 3: Annulering training of workshop

3.1    Annulering trainingen en workshops:
a.    Wanneer je tot 3 weken voor aanvang van de training of workshop je deelname annuleert, dan krijg je het betaalde bedrag retour, met aftrek van administratiekosten à € 15,-.
b.    Wanneer je 3 weken tot 1 week voor aanvang van de workshop je deelname annuleert, dan betaal je 50% van het workshopbedrag. Wanneer Puur de vrijgekomen plaats nog kan invullen met een andere deelnemer, betaal je alleen de administratiekosten à € 15,-.
c.    Wanneer je 1 week of korter voor aanvang van de workshop je deelname annuleert, dan vervalt het recht op teruggave en dient het gehele (nog uitstaande) bedrag te worden voldaan. Is er overmacht in het spel, neem dan even contact op.

Artikel 4: Annulering coaching en individuele opstelling

4.1    Wanneer een afspraak niet door kan gaan, dient deze minimaal 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Annuleringen die niet op tijd zijn, zullen 100% in rekening gebracht worden

4.2    Bij een maximaal 24 uur van tevoren kan de afspraak kosteloos worden verzet en kan er een nieuwe datum worden ingepland 

Artikel 5: Trainingen

5.1    Meerdaagse training: Een meerdaagse training dient in zijn geheel betaald te zijn voordat je kan deelnemen. Wanneer je 1 (of meerdere) van de dagen afwezig bent, wordt helaas geen restitutie verleend.
5.2    Gemiste trainingsdagen: Als je, na reeds te zijn gestart met de training, door ziekte of andere onverwachte reden een opvolgende dag niet aanwezig kunt zijn, dan heb je de mogelijkheid om eenmalig 1 specifieke gemiste dag binnen het tijdsbestek van een jaar, in te halen op een ander tijdstip, onder voorbehoud dat er plaats is. Nogmaals verplaatsen en inhalen is daarna helaas niet meer mogelijk. Aan het inhalen van een gemiste trainingsdag is geen lesgeld verbonden, de kosten voor de locatie en lunch (indien van toepassing) moeten echter wel voldaan worden.

Artikel 6: Familieopstellingen, workshops

6.1     Workshop 1- of meerdaagse: Een workshop dient volledig betaald te zijn voordat je kan deelnemen. 
6.2    Deelname aan workshop verzetten: Ben je onverwacht verhinderd dan is het mogelijk om deelname aan een workshop eenmalig kosteloos te verplaatsen naar een andere datum waar nog plaats is, mits:
a.    Je het factuurbedrag voor de workshop hebt betaald;
b.    Je dit tenminste 3 weken voor aanvang van de betreffende workshop aangeeft
c.    Bij dit verzoek korter dan 3 weken, maar niet korter dan 3 werkdagen voor aanvang van de betreffende workshop, iemand je plaats kan innemen;
d.    De verplaatsing binnen een jaar na factuurdatum plaatsvindt.
e.    Bij korter dan 3 werkdagen van tevoren kan ik helaas niet meer aan uw verzoek voor verplaatsing voldoen, en kan er niet worden doorgeschoven naar een andere datum. Je dient dan het gehele bedrag voor de activiteit te voldoen.

Artikel 7: Individuele familieopstelling

7.1    Een individuele opstelling dient volledig betaald te zijn voordat je kan deelnemen. 

7.2   Wanneer een afspraak niet door kan gaan, dient deze minimaal 24 uur van tevoren geannuleerd en verzet te worden. Annuleringen die niet op tijd zijn, worden 100% in rekening gebracht worden.

7.2   Bij een annulering van maximaal 24 uur van tevoren kan kosteloos een nieuwe afspraak worden ingepland

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1    PUUR systemisch werk is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een training , workshop of coaching tenzij aan PUUR systemisch werk opzet of grove schuld kan worden verweten.

8.2   Indien PUUR systemisch werk op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag. 

8.3.   Indirecte schade wordt niet vergoed

Artikel 9: Klachtenprocedure

9.1    Klachten: Heb je onverhoopt een klacht over een training, workshop of coaching neem contact op per telefoon of email. Puur zal er alles aan doen om naar tevredenheid tot een gezamenlijke oplossing te komen.  

Laatst gewijzigd 1 februari 2022 – deze algemene voorwaarde vervangen alle andere versies
 
PUUR is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met de cliënt besproken.